Төвөнх-залгиурын Сөөргөөний Эсрэг Нөхөн Сэргээх Багц

Төвөнх-залгиурын сөөргөөний эсрэг нөхөн сэргээх багц

Төвөнх-сөөргөө А5-1